„Овергаз Инженеринг“ с нов адрес

От 01 септември 2017 дружеството „Овергаз Инженеринг“ АД е с нов адрес за кореспонденция: гр. София 1407, ул. „Филип Кутев“ 5, ет. 6.

Всички останали обстоятелства, вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър, остават непроменени.