Дни за отчети

Виж повече

Финансиране на проекти за енергийна ефективност.

Със средствата, достъпни по европейските програми за енергийна ефективност, могат да се финансират проекти за модернизиране чрез енергийни системи и технологии, които могат да доведат до:
- Намаляване на разходите за енергия и емисиите на вредни вещества
- Повишаване на конкурентоспособността и европейското качество на живот
- Изпълнение на задълженията на страната ни по реализация на националните цели за енергийна ефективност и опазване на околната среда


Има няколко възможности за финансиране на енергийни проекти:

 • Оперативни програми на Европейския съюз за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти, свързани с енергийната ефективност
 • Специлиазирани фондове и програми
 • Преференциално банково кредитиране и безвъзмездна помощ
 • Финансиране от трета страна

При нужда от:
- Консултация за идентифициране на източниците на финансиране и подготовка на проектни предложения, Методия Евроконсулт е предпочитаният бизнес партньор.
www.euro-programs-consulting.com
- Оперативен или финансов лизинг за модернизиране на бизнеса с избраните енергийни решения на природен газ. Овергаз Капитал предлага гъвкави услуги за финансиране на бизнес идеи при изгодни лихвени проценти, съобразени със спецификата на бизнеса и неговите нужди.
www.overgascapital.bg

Стъпки по присъединяване и продажба на природен газ:

 • Подаване на Заявление присъединяванеИзтеглете Заявлението от тук
 • Сключване на Договор за присъединяване
 • Подаване на Заявление за предоставяне/ промяна на достъп до газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“ АДИзтеглете Заявлението от тук
 • Заплащане на Такса проучване в зависимост от инсталираната мощност на потребление на природен газ, съгласно утвърден ценоразпис на дружеството
 • Заплащане на Такса присъединяване в зависимост от часовата консумация на газоползващите уреди, съгласно утвърден ценоразпис на дружеството
 • Сключване на Договор за проектиране на ВГИ и Договор за изпълнение на ВГИ с избрана фирма
 • Сключване на Договор с фирма за независим строителен надзор на вътрешна газова инсталация (ВГИ)
 • Изпитание от Технически надзор. Издава се Акт за технически преглед на ВГИ
 • Сключване на Договор за разпределение и снабдяване с природен газ и попълване на Годишна програма за количествата природен газ, които потребителят ще консумира за календарната година
 • 72-часови изпитания на ВГИ
 • Издаване на Съгласие за присъединяване

Компресиран природен газ
Наречен още проект 'Виртуален газопровод', този вид технология позволява да се извършват доставки на компресиран природен газ до потребители, отдалечени от газоразпределителната мрежа, осигурявайки им икономически изгодно и екологично чисто гориво.
Доставките се извършват чрез мобилно оборудване - трейлер за доставка на компресиран природен газ.