Енергия за Вашия бизнес

Природният газ повишава конкурентоспособността на произвежданите от Вас стоки и предлаганите услуги и Ви осигурява възможност за внедряване на нови технологии. Той е универсален източник на енергия – можете да го използвате за отопление, за производство на гореща вода, за професионално готвене, за охлаждане и като гориво в автотранспорта.
Цената на енергията, получена от природен газ, спрямо електрическата енергия и течните горива (мазут, газьол), е по-ниска. Тенденцията е това да се запази и занапред. Въвеждането от Европейския съюз на по-високи санкции за замърсяване на околната среда, предизвикано от използването на твърди и течни горива, повишава допълнително конкурентоспособността на природния газ.

Основни дейности на компанията

  • Анализ, оценка и разработване на инвестиционни и газови проекти, осигуряване на финансирането им и управление на инвестиционния процес
  • Маркетингови и технико–икономически проучвания, анализи, оценки и прогнози на енергийния и газов пазар
  • Проектиране и изграждане на газоразпределителни мрежи и вътрешни газови инсталации
  • Усвояване и внедряване на авангардни технологии, нови производства и услуги в газовата индустрия
  • Изграждане на топлоенергийни системи на природен газ
  • Управление, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни мрежи и съоръжения
  • Разработване на проекти за модернизация, реконструкция и изграждане на енергийни обекти
  • Снабдяване, разпределение и доставка на природен газ